ห้องพัก


ราคาห้องพักทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่

ห้องมี 2 แบบ ดังนี้

  • 700 เป็นเตียงเดี่ยว
  • 900 เป็นเตียงคู่

มี ขนม กาแฟ โอวันติล บริการให้ด้วยคับ

12404202

12404230

12404570

12388072

10581656

12399220